نویسنده = مهدی حسین زاده
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-86

10.22051/jontoe.2015.2084

نورمحمد خادمی فرد؛ عباس عباس پور؛ مهدی حسین زاده