نویسنده = احمدرضا نصر
تعداد مقالات: 2
1. رابطه دانش فراشناختی و میزان اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی‌ دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 83-106

10.22051/jontoe.2011.142

حمید عبدی؛ احمدرضا نصر؛ ابراهیم میرشاه جعفری؛ مهدی ربیعی


2. شاخص‌های ارزشیابی از عملکرد تحصیلی و میزان کاربست آن توسط اعضای هیأت علمی

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 9-34

10.22051/jontoe.2009.167

احمدرضا نصر؛ فریدون شریفیان؛ لطفعلی عابدی