نویسنده = بهزاد داودنیا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مدیریت آموزشی و برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای استرالیا، مالزی و ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 59-91

بهزاد داودنیا؛ اسماعیل زارعی زوارکی