نویسنده = فریبا عدلی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 115-144

مریم ارمندئی؛ مژده وزیری؛ فریبا عدلی