نویسنده = زهرا سایه وند
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-81

زهرا سایه وند؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ فرنوش اعلامی